Regulamin konkursu literackiego "Działo się – Łopuszańskie historie" zorganizowanego pod patronatem pani Wójt Ireny Marcisz

Szanowni Państwo!

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie „Działo się – Łopuszańskie historie”.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 3914138  

W związku z tym prosimy o przekazanie tych informacji osobom zainteresowanym.

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                             Organizatorzy


 

Regulamin Konkursu Literackiego „Działo się – Łopuszańskie historie”

 

 1. Organizator


Organizatorem konkursu literackiego  – "Działo się – Łopuszańskie historie" na opowiadanie o Łopusznie i okolicach  jest Gminna Biblioteka Publiczna . Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Łopuszno pani Ireny Marcisz.

                                                 II. Cele konkursu


 1. Promocja i wsparcie twórczości literackiej mieszkańców Łopuszna i okolic oraz osób, których korzenie wywodzą się z naszej gminy.
  2. Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury.
  3. Promocja biblioteki i czytelnictwa.

4.Popularyzacja wiedzy o gminie Łopuszno.


III. Warunki uczestnictwa


 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V – VIII ) i Powiatowego Zespołu Szkół z Łopuszna oraz osób dorosłych będących mieszkańcami lub których korzenie wywodzą się z Łopuszna.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania o Łopusznie i okolicach. Opowiadanie może być umiejscowione w przeszłości lub teraźniejszości Łopuszna i miejscowości należących do gminy. Może zawierać rodzinne wspomnienia mieszkańców, ich losy, opisy ważnych miejsc, czy autentycznych wydarzeń związanych z Łopusznem i okolicami. Dopuszczalne będą prace, które mogą być wizją Łopuszna w przyszłości. Rodzaj utworu (gatunek) nie jest narzucony, może to być opowiadanie obyczajowe, kryminalne, przygodowe, fantasy lub inne.
  3. Autorem opowiadania może być jedna osoba.
  4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
  5. Praca nie może przekraczać 5 stron komputerowego wydruku A4, napisanego czcionką Times New Roman (12), interlinia 1,5.
  6. Opowiadanie przekazane na konkurs musi stanowić oryginalną pracę uczestnika.
  Prace przekazane na konkurs nie mogą być kopią, plagiatem lub fragmentem innych prac.
  7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie – wraz z opowiadaniem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz spełnienie warunków zapisanych w regulaminie. 1. Termin i warunki dostarczenia opowiadania

 2. Termin dostarczenia opowiadania upływa 30 maja 2022 roku.
  2. Prace można dostarczyć drogą mailową do Gminnej Biblioteki Publicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,listem, bądź osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Włoszczowskiej 3; 26-070 Łopuszno.

Prace można złożyć w godzinach pracy placówki.
3. Podpisane opowiadanie (imię, nazwisko, wiek), należy złożyć wraz z dokumentem zgłoszeniowym: karta zgłoszenia + oświadczenia. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty zgłoszeniowe podpisuje rodzic/opiekun prawny.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.


 1. Zasady przyznawania nagród

 2. Opowiadania konkursowe będą oceniane przez powołane przez organizatora jury, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora www.gbp.lopuszno.pl i fb.
  2. Laureatom zostaną przyznane nagrody w kategoriach wiekowych:
  - szkoły podstawowe,
  - szkoły ponadpodstawowe,
  - osoby dorosłe.
  W każdej kategorii będą przyznawane I, II, III miejsca (chyba że jury zdecyduje inaczej).
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli komisja nie wybierze żadnej ze zgłoszonych prac.
  5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
  7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od organizatora indywidualną nagrodę rzeczową. Ponadto zwycięskie oraz wyróżnione opowiadania będą mogły zostać opublikowane w „Wieściach Łopuszna” i na stronie internetowej organizatora.
  8. Autorzy zwycięskich prac zostaną telefonicznie lub e-mailem powiadomieni o przyznaniu nagrody.
  9. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu dla wszystkich stron. 1. Prawa autorskie

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, wumieszczaniu ich prasie lokalnej, na stronach internetowych lub w innej formie podając dane autora (imię, nazwisko oraz miejscowość).
  2. Autorzy prac przenoszą na organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac.
  3. Autor oświadcza, że jest wykonawcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.

 

VII. Postanowienia końcowe


 1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki określone w regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych, bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
  3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczestnicy, biorący udział w konkursie.
  6. Treść niniejszego regulaminu oraz wzór karty zgłoszenia i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej organizatora, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 


Imię i nazwisko autora..................................................................... tytuł pracy literackiej:………………………………………………………………….Oświadczam , że posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie kopiuję twórczości innych osób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację mojej pracy w celach promocyjnych.


...................................................................
(podpis autora pracy literackiej)

 

 

 

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie literackim


Imię i nazwisko dziecka: ............................................................................................................
Wiek dziecka:..............................................................................................................................

Szkoła ....................................................................................................................
Tytuł pracy ............... .................................................................................................................
Nr tel. do rodziców/opiekunów:..............................................................................................
Adres e- mail:.............................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ,zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Data i czytelny podpis