Regulamin

  

REGULAMIN I KONKURSU

NA LAURKĘ

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

„KOCHAMY WAS DZIADKOWIE”

 

 

 1. Organizator

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie ul. Włoszczowska 3 ; Łopuszno.

Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.

 

 1. Cel konkursu
  1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych wśród najmłodszych.
  2.  Ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnych.
  3.  Rozwijanie wyobraźni u dzieci.
  4. Wychowanie dzieci w szacunku dla wartości rodzinnych.
  5. Kształtowanie silnych więzi rodzinnych. 
 1. Warunki uczestnictwa
  1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka bez życzeń w środku.
  3. Każdy uczestnik może oddać na konkurs dwie prace w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół). Laurka winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej), bez życzeń w środku, do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.
  4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
  5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
  6. Prace można składać od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 21 stycznia 2024 r. osobiście w  w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 3. Dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu Konkursu na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 22 stycznia 2024 r.
  9. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie 23 stycznia 2024 r. na Facebooku Biblioteki.
  10. Prace oceni jury powołane przez organizatora i wyłoni trzech laureatów.
 1. Nagrody
  1. Organizator dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową.
  2. Nagrodami w konkursie będą upominki rzeczowe.
 1. Uwagi końcowe
  1. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora.
  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.
  3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.
  5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na wykonywanie zdjęć przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie podczas rozstrzygnięcia konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach internetowych.

Załącznik

Załącznik nr 1 

do Regulaminu

Konkursu na Laurkę 

z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka „Kochamy Was Dziadkowie” na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka

………………...............................…............ .................................................................................…..

 

/ imię i nazwisko dziecka /                                              / wiek dziecka/

 

w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO).

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem kulturalnym.

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka „Kochamy Was Dziadkowie”.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikację przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie przekazanych w ramach przeprowadzonego konkursu prac plastycznych.                            
Zgoda obejmuje wykorzystywanie pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również przechowywanie.

Powyższa zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że prace nie podlegają zwrotowi.
Oświadczam, że posiadam do niniejszych prac plastycznych wszelkie prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

 

…...........................................................

miejscowość i data

 

………............................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego