Dzieje Biblioteki Publicznej w Łopusznie sięgają 1947 roku, co stwierdzono na podstawie zapisów w księdze inwentarzowej księgozbioru. Placówka biblioteczna powstała z inicjatywy władz oświatowych. Książki pochodziły z darów Powiatowej Biblioteki w Kielcach oraz od mieszkańców . Księgozbiór systematycznie wzrastał w roku 1955 wynosił już 4200 vol. Biblioteka w czasie jej organizowania nie posiadała własnego lokalu, mieściła się w budynku prywatnym u pana Lesiaka. Opiekę nad nowo powstałą biblioteką powierzono p. Alicji Podemskiej, świetnej organizatorce życia kulturalnego w Łopusznie. W miarę przybywania księgozbioru i regałów bibliotekę przeniesiono do pomieszczenia w szkole, jednak nie na długo,bo w 1953 r. biblioteka ponownie znalazła się w budynku prywatnym.

Wroku 1954 przeprowadzona została reforma podziału administracyjnego kraju i to głównie na wsi. Przyniosła ona utworzenie gromad. Zatem zmieniło się również nazewnictwo biblioteki. Miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej biblioteka nosiła do roku 1972, kiedy to przyjęto ponownie podział na gminy likwidując gromady, a biblioteka publiczna w Snochowicach stała się filią biblioteczną. W roku 1976 do sieci GBP w Łopusznie włączone zostały biblioteki gminy Słupia Konecka tj. Słupia, Mnin i Pilczyca. GBP w Łopusznie pełni funkcje biblioteki centralnej mając pod opieką 4 filie biblioteczne oraz 10 punktów bibliotecznych.


Na podstawie analizy dokumentacji bibliotecznej za lata 1975-1985 należy stwierdzić, że był to okres korzystny dla rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania wiedzy, i czytelnictwa. Realizowany był program upowszechniania czytelnictwa oraz promocji książki poprzez różnorodne formy pracy z czytelnikiem głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, gazetek okolicznościowych, spotkań autorskich. Czytelnicy mieli okazję poznać Czesława Czubaka, Henryka Czarnieckiego, Feliksa Raka, Bronisława Dostatniego, Agnieszkę Barłóg.

Wroku 1990 następuje kolejna zmiana lokalu. Na wniosek naczelnika gminy biblioteka na cztery lata znalazła siedzibę w pomieszczeniach ośrodka kultury. Pomimo, że z tego powodu ograniczono działalność ośrodka kultury, to warunki lokalowe były bardzo dobre. Wspólne użytkowanie z domem kultury wpłynęłopozytywnie na działalność kulturalno-oświatową biblioteki.Z dniem 1 stycznia 1992r. nastąpił podział gminy na dwie jednostki administracyjne: Łopuszno i Słupia Konecka, w związku z tym ulega zmniejszeniu sieć biblioteczna. Na terenie gminy Łopuszno pozostaje Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Snochowicach.Od1999 roku biblioteka zajmuje lokal będący własnością Urzędu Gminy. Znajduje się tu wypożyczalnia, czytelnia z bogatym księgozbiorem podręcznym oraz magazyn książek.


Przez wszystkie lata swej działalności biblioteka borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Następowały częste zmiany pomieszczeń bibliotecznych, co negatywnie wpływało na rozwój biblioteki. Przewiezienie wielotysięcznego księgozbioru wymagało dużego nakładu pracy, a książki ulegały zniszczeniu bądź zagubieniu. Od roku 1945 biblioteki publiczne podlegały różnym zmianom organizacyjnym i strukturalnym przy zachowaniu jednak statusu biblioteki publicznej jako placówki państwowej. Zasadniczą zmianę  tego statusu wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, która stanowiła, że prowadzenie biblioteki stało się zadaniem własnym gminy. Powinności samorządowców wobec bibliotek zostały bliżej określone w ustawie z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Obowiązki i uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki wobec instytucji kultury, a więc i bibliotek sformułowane zostały w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

T e r a ź n i e j s z o ś ć


Tak więc wyżej wymienione ustawy stały się obok ustawy z 1968 roku podstawą prawną funkcjonowania bibliotek publicznych. Po roku 1990 nastąpił regres w publicznym bibliotekarstwie, który dotknął także Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie. Nie odbyło się bez likwidacji placówek bibliotecznych. W 1997 r. Uchwałą Zarządu Gminy została zlikwidowana filia biblioteczna w Snochowicach oraz punkty biblioteczne.Od roku 2006 Gminna Biblioteka Publiczna przestała być jednostką budżetową  gminy i zaczęła funkcjonować jako samodzielna instytucja kultury. Nastąpiło to z chwilą uchwalenia nowego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej t.j. 31 maja 2006r.W obecnym czasie funkcjonuje jedna biblioteka publiczna obsługująca teren całej gminy. Z placówki korzystają czytelnicy z różnych środowisk i w różnym wieku, dlatego biblioteka gromadzi książki o różnej tematyce i z różnych dziedzin wiedzy. Średnio w ostatnich latach księgozbiór wzbogacany jest o ok. 700-800 pozycji. Środki na zakup pozyskiwane są od samorządu oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa". Użytkownikami biblioteki są dzieci i młodzież, osoby o utrwalonym nawyku obcowania z książką preferujące czytanie literatury pięknej jako sposób spędzenia wolnego czasu.


 

Dość liczną grupę stanowią osoby zdobywające lub uzupełniające wykształcenie poszukujący publikacji edukacyjnych, bądź informacyjnych. Promowanie czytelnictwa, kontakty ze środowiskiem, to bardzo ważna część działalności biblioteki. Propagując zwłaszcza wśród młodych czytelników literaturę dziecięco- młodzieżową, wypełniając wolny czas grami czy zabawami, przyzwyczajając do korzystania z katalogów to pozyskiwanie i wychowanie nowego pokolenia użytkowników biblioteki. Biblioteka bierze aktywny udział w życiu gminy. Kontynuuje i rozszerza współpracę z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami.

Wykaz pracowników zatrudnionych w bibliotece w Łopusznie od 1947 roku 

 

L.p.

Nazwisko i imię

W latach

Stanowisko

Funkcja

1.

Podemska Alicja

1947 - 1952

brak danych

kierownik biblioteki

2.

Mróz Janina

1952 - 1965

brak danych

kierownik biblioteki

3.

Suska Maria

1965 - 1971

młodszy bibliotekarz

kierownik biblioteki

4.

Sztandera Maria

1970 - 1979

młodszy bibliotekarz

pracownik biblioteki

5.

Cieślicka Maria

1971 - 2007

bibliotekarz

w latach 1971- 1974 kierownik

6.

Szwarc Zofia

1968 - 1979

bibliotekarz

kierownik biblioteki

7.

Świercz Danuta

1979 - 1990

bibliotekarz

kierownik biblioteki

8.

Woś Zuzanna

1979 - do dziś

starszy bibliotekarz

od 1990 roku kierownik biblioteki

9.

Gawęda Małgorzata

1988 - do dziś

starszy bibliotekarz

pracownik biblioteki

10.

Łukasik Anna

2007 - 2009

młodszy bibliotekarz

pracownik biblioteki

11. Petrus Grzegorz 2009 - do dziś młodszy bibliotekarz pracownik biblioteki