Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 komputery all-in-one, kolorową drukarkę laserową, router mesh, głośniki, słuchawki, czytniki kodów, czytnik Amazon Kindle, dyski zewnętrzne, pendrive'y, listwy, program MICROSOFT Office Home&Business. Koszt ogółem zadania wynosił 29255,00 zł, z tego 24450,00 zł dofinansowania z ,,Instytutu Książki".
 
 

13 września  Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania organizowaną od 12 lat pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. To bardzo ważne wydarzenie utrwalające rolę polskiej literatury we współczesnym świecie. Tym razem wydarzenie odbyło się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie przy pięknej ,słonecznej pogodzie w otoczeniu kwiatów i zieleni. Lekturą tegorocznej edycji była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.  Autorka była orędowniczką równości etnicznej i powszechnego dostępu do edukacji. Była jedną z pierwszych polskich pisarek mówiących o emancypacji kobiet. Jej największe dzieło „Nad Niemnem” nominowane było w 1906 roku do literackiej Nagrody Nobla i stawiane na równi z „Panem Tadeuszem”. Wówczas  otrzymał ją Henryk Sienkiewicz,  choć część członków komisji stawiała twórczość  autorki wyżej niż utwory Sienkiewicza, określając je jako takie ,w których „bije serce człowieka”. Rozważano możliwość  podziału nagrody między pisarkę a Henryka Sienkiewicza. W lekturze poruszana jest tematyka Powstania Styczniowego, którego 160 -tą rocznicę obchodzimy w tym roku.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o historii polskiej akcji społecznej, jaką jest Narodowe czytanie i wysłuchali listu dedykowanego na tę okoliczność przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę.

Zgromadzonych powitała i rozpoczęła czytanie lektury Pani Burmistrz Irena Marcisz.

Do wspólnego świętowania przyłączył się w tym roku Powiatowy Zespół Szkół, a młodzież przygotowana przez zespół polonistów oraz panią bibliotekarkę zaprezentowała wiele fragmentów powieści, w których ukazane było piękno i nieprzemijalność nadniemeńskiej przyrody, polska tradycja , zwyczaje , etos pracy a przede wszystkim postawy prawdziwych  patriotów, dla których pamięć o bohaterskiej walce przodków wciąż pozostawała  żywa.

Podniosłości wydarzeniu nadała prelekcja i wystawa historyczna Pana Grzegorza Szymańskiego z Zagrody Edukacyjnej „Ostoja Dworska” z Leśnicy dotycząca Powstania Styczniowego. Uczestnicy mogli obejrzeć przywiezione rekwizyty.

Na uczestników czekał słodki poczęstunek i smaczny tort.

 

 

Pełna relacja dostępna na Facebooku.

Nabór na stanowisko głównego księgowego

 

Łopuszno dnia 12 czerwca 2023 rok

 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie

Ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać wymagania określone wybranymi przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku, a to:
  1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe.
  3. Ogólna wiedza i znajomość regulacji prawnych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości finansowej i budżetowej, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu cywilnego.
  4. Ogólna wiedza o zasadach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ich związków i podległych im jednostek organizacyjnych. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
  5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
   1. ukończone studia ekonomiczne, preferowany kierunek rachunkowość i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości w tym co najmniej 1 rok na samodzielnym stanowisku,
   2. ukończona szkoła średnia ekonomiczna lub policealna o kierunku ekonomicznym, kierunek preferowany rachunkowość i co najmniej 6 letnio letnia praktyka w księgowości w tym co najmniej 2 lata na stanowisku samodzielnym,.
   3. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Dobra znajomość obsługi komputera pakiet Office oraz ogólna wiedza o programach,
   1. finansowo-księgowych,
   2. fakturowania sprzedaży,
   3. sprawozdawczości statystycznej,
   4. sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
   5. systemu ubezpieczeń społecznych,
   6. rozliczeń podatkowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań i prac:
  1. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych do nadania biegu celem sprawdzenia zdarzeń opisanych we wpływających dokumentach stosownie do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w MGBP, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
  2. Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów w elektronicznym systemie ewidencyjnym obowiązującym w jednostce oraz sporządzane wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
  3. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki z podziałem opisanym w polityce rachunkowości i przepisach ogólnie obowiązujących,
  4. Prowadzenie wymaganej ewidencji sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, 
  5. Sporządzenie okresowych oraz rocznych sprawozdań budżetowych, finansowych, podatkowych i statystycznych w oparciu o prowadzoną dokumentację źródłową,przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury,
  6. Prowadzenie ewidencji oraz analiza realizacji wykonania rocznego planu finansowegoz perspektywą przygotowywania materiałów do opracowywania rocznych planów finansowych jednostki na lata przyszłe,
  7. Przygotowywanie informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki dla organów uchwałodawczych i wykonawczych Miasta i Gminy Łopuszno,
  8. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej wraz z terminowym rozliczeniem podatków i danin stąd wynikających,
  9. Corocznie dokonywanie oceny stanu aktywów i pasywów jednostki z dokonywaniem weryfikacji stanu sald rocznych dla potrzeb rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  10. Przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowej mającej zasób archiwalny stosownie do instrukcji o archiwizowaniu dokumentów,
  11. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad realizacji planu finansowego,
  12. Udział we wszystkich kontrolach urzędowych ( m.in. ZUS, PIP, US)
  13. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji informacji o realizacji planu finansowego, wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo- księgowych,
  14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie zawierające zgodę o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby związane z naborem,
  4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dodatkowekwalifikacje zawodowe,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniaz pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa.

Zgłoszenia należy składać na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 1. Włoszczowska 3

26-070 Łopuszno

osobiście w godzinach 900 – 1500lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 27 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do jednostki.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej biblioteki a ponadto kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie.

 

Bliższe informacje: Tel. 413914138 lub drogą e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezbędne załączniki znajdują się na stronie BIP: http://www.bibllopuszno.naszbip.pl/nabor-pracownikow/news/nabor-na-stanowisko-gownego-ksigowego

 

DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza

Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Łopuszno.
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 
  udzielanie informacji bibliotecznych, zgodnie z godzinami pracy Biblioteki.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora MGBP, w tym wydarzeń środowiskowych o charakterze gminnym.
 6. Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych, przygotowywanie wystaw okolicznościowych.
 7. Przygotowywanie artykułów i materiałów publikowanych w prasie i mediach, plakatów i ogłoszeń.
 8. Udział w szkoleniach i warsztatach doskonalenia zawodowego.
 9. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe lub kierunkowe studia podyplomowe.
  2. znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość oprogramowania MAK+,
  2. umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym,
  3. biegła obsługa komputera, znajomość programów biurowych (Microsoft Office), i swobodne korzystanie z Internetu
  4. zainteresowania nowymi technologiami,
  5. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo),
  6. mile widziana umiejętność korzystania z programów graficznych np. Canva

Cechy osobowe:

 • komunikatywność oraz inne cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • skrupulatność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność

Charakter pracy:

 • praca biurowa,
 • kontakt z czytelnikiem,
 • praca przy komputerze,
 • organizacja wydarzeń publicznych

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego.

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 3 marca 2023 roku, do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 3 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie

 Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy
 5. w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych MGBP pisząc na adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

 

Wszystko, co w życiu zrozumiałem, zrozumiałem tylko dlatego, że kocham”- tak pisał Lew Tołstoj.

14 lutego – Święto Zakochanych jest doskonałą okazją do wspólnego świętowania w naszej lokalnej społeczności, integracji środowiska , promowania książki i literatury.

Najpiękniejsze wiersze o miłości usłyszeli goście wydarzenia, które odbyło się już po raz szósty. To refleksyjne spotkanie stało się okazją do rozmyślań nad różnymi wymiarami miłości. W półmroku , przy zapalonych świecach i nastrojowej dekoracji rozbrzmiewały wiersze polskich poetów. Wśród nich była oczywiście  noblistka Wisława Szymborska i wiersz „Miłość od pierwszego wejrzenia”, aby zaakcentować, że  2023 rok został ogłoszony Rokiem Szymborskiej. Spotkanie zostało zainaugurowane piosenką „Nic dwa razy się nie zdarza…” w wykonaniu Magdaleny Młynarskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchać wierszy i piosenek o tematyce miłosnej. W repertuarze znalazły się wiersze Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Adama Asnyka , Tadeusza Micińskiego oraz piosenki Alicji Majewskiej, Kory, De Mono.

Wierszem mówili: Panie Ewa Dudek („Filiżanka kawy”), Małgorzata Najmrodzka („Moja miłość przeszła w wichr wiosenny”), Emilia Kramarczuk ( „Kiedy Cię moje oplotą sny”), Aldona Sobierajska („Jednego serca”), Katarzyna Pniewska („Wiersz miłosny dla niego” oraz Panowie – Damian Rozmus („Miłość od pierwszego wejrzenia”), Mirosław Kowalski („Jeśliś jest prawdą”), Krzysztof Kumański(„Kto by tam kiedyś kobietę zrozumiał”) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Łopuszna Gabriela Piec („Liryk bardzo mieszczański”) i Piotr Stachura („Wiersze miłosne dla niej”).

Prowadzącymi spotkanie były Panie Katarzyna Włodarczyk  i Renata Polak.

Na koniec z własną twórczością zaprezentowała się Pani Ewa Napora – malarka, pisarka, fotograf – kobieta wielu pasji pochodząca z sąsiedniej gminy Secemin. Podzieliła się z publicznością swoimi zainteresowaniami. Zaprezentowała własne wiersze o miłości.

Uczestnicy spotkania otrzymali słodkie piernikowe serduszka. Czytającym dopisała wspaniała atmosfera w nastrojowej scenerii.

To był bardzo romantyczny i pełen niespodzianek dzień. Dziękujemy gościom i wykonawcom za tak miło spędzony czas.