Nabór na stanowisko głównego księgowego

 

Łopuszno dnia 12 czerwca 2023 rok

 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie

Ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać wymagania określone wybranymi przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku, a to:
  1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe.
  3. Ogólna wiedza i znajomość regulacji prawnych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości finansowej i budżetowej, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu cywilnego.
  4. Ogólna wiedza o zasadach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ich związków i podległych im jednostek organizacyjnych. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
  5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
   1. ukończone studia ekonomiczne, preferowany kierunek rachunkowość i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości w tym co najmniej 1 rok na samodzielnym stanowisku,
   2. ukończona szkoła średnia ekonomiczna lub policealna o kierunku ekonomicznym, kierunek preferowany rachunkowość i co najmniej 6 letnio letnia praktyka w księgowości w tym co najmniej 2 lata na stanowisku samodzielnym,.
   3. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Dobra znajomość obsługi komputera pakiet Office oraz ogólna wiedza o programach,
   1. finansowo-księgowych,
   2. fakturowania sprzedaży,
   3. sprawozdawczości statystycznej,
   4. sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
   5. systemu ubezpieczeń społecznych,
   6. rozliczeń podatkowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań i prac:
  1. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych do nadania biegu celem sprawdzenia zdarzeń opisanych we wpływających dokumentach stosownie do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w MGBP, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
  2. Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów w elektronicznym systemie ewidencyjnym obowiązującym w jednostce oraz sporządzane wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
  3. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych jednostki z podziałem opisanym w polityce rachunkowości i przepisach ogólnie obowiązujących,
  4. Prowadzenie wymaganej ewidencji sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, 
  5. Sporządzenie okresowych oraz rocznych sprawozdań budżetowych, finansowych, podatkowych i statystycznych w oparciu o prowadzoną dokumentację źródłową,przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury,
  6. Prowadzenie ewidencji oraz analiza realizacji wykonania rocznego planu finansowegoz perspektywą przygotowywania materiałów do opracowywania rocznych planów finansowych jednostki na lata przyszłe,
  7. Przygotowywanie informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki dla organów uchwałodawczych i wykonawczych Miasta i Gminy Łopuszno,
  8. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej wraz z terminowym rozliczeniem podatków i danin stąd wynikających,
  9. Corocznie dokonywanie oceny stanu aktywów i pasywów jednostki z dokonywaniem weryfikacji stanu sald rocznych dla potrzeb rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  10. Przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowej mającej zasób archiwalny stosownie do instrukcji o archiwizowaniu dokumentów,
  11. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad realizacji planu finansowego,
  12. Udział we wszystkich kontrolach urzędowych ( m.in. ZUS, PIP, US)
  13. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji informacji o realizacji planu finansowego, wsparcie dyrektora w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo- księgowych,
  14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. oświadczenie zawierające zgodę o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby związane z naborem,
  4. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i dodatkowekwalifikacje zawodowe,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniaz pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa.

Zgłoszenia należy składać na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 1. Włoszczowska 3

26-070 Łopuszno

osobiście w godzinach 900 – 1500lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 27 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do jednostki.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej biblioteki a ponadto kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie.

 

Bliższe informacje: Tel. 413914138 lub drogą e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezbędne załączniki znajdują się na stronie BIP: http://www.bibllopuszno.naszbip.pl/nabor-pracownikow/news/nabor-na-stanowisko-gownego-ksigowego